Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven hoe het samenwerkingsverband Preventieplan voor medewerkers in zorg en welzijn (verder: het preventieplan) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat dit zorgvuldig, transparant en met in achtneming van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving plaatsvindt. Hierover kun je lezen in deze privacyverklaring.

Het preventieplan is een samenwerking gericht op het terugdringen van verzuim en verloop van medewerkers in de zorg en welzijn, alsmede bevordering van terugkeer na uitval van deze medewerkers door ziekte. Het preventieplan is een initiatief van de volgende partijen:

  • IZZ B.V.
  • PGGM Innovatie B.V.
  • FWG Bedrijf B.V.

Deze partijen (hierna: “wij” of “we” of “ons”) zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens door het preventieplan. We hebben in een interne regeling de onderlinge taakverdeling vastgelegd. Bij ons centrale aanspreekpunt via contact@preventieplanvoorzenw.nl kun je terecht met al jouw privacyvragen over het preventieplan.

1.        Onze verwerkingen

Wij verwerken je persoonsgegevens in de volgende situaties:

1.1 Contact via onze website www.preventieplanvoorzenw.nl
Als je via het contactformulier op onze website contact opneemt, vragen we je voor- en achternaam, je e-mailadres en telefoonnummer. Zo kunnen wij jou antwoorden op een klantvriendelijke manier. Daarnaast verwerken wij eventuele persoonsgegevens die je zelf vermeldt in het open informatieveld.

We hebben een gerechtvaardigd belang om je persoonsgegevens te verwerken, namelijk voor een goede afhandeling van je vraag. 60 dagen nadat het laatste contact is geweest, worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd.

1.2 Nieuwsbrief
Je kan jezelf op onze website aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, waarna je deze op het door jou verstrekte e-mailadres ontvangt. Met die aanmelding geef je hiervoor je toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief. Als je je toestemming intrekt, wordt je e-mailadres voor dit doel verwijderd en ontvang je niet langer onze digitale nieuwsbrief

2.        Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers hebben uitsluitend toegang tot je persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen,  en zij zijn altijd gebonden aan geheimhouding.

3.        Verstrekken persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens verstrekken aan derden voor zover wij dit wettelijk verplicht zijn, of voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het Preventieplan of met je uitdrukkelijke toestemming. De derden kunnen bijvoorbeeld onze toezichthouders zijn. Deze derden zijn zelf verwerkingsverantwoordelijken en op de verwerking van persoonsgegevens door hen is de privacyverklaring van de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van toepassing.

Wij kunnen daarnaast andere bedrijven inschakelen in het kader van de uitvoering van het preventieplan. Deze bedrijven zijn verwerkers van ons en verwerken de persoonsgegevens in onze opdracht, bijvoorbeeld softwareleveranciers. Zij ontvangen van ons altijd alleen de persoonsgegevens die zij voor hun dienstverlening nodig hebben. Zij mogen deze niet voor een ander doel gebruiken.

Wij geven je persoonsgegevens niet door aan een partij buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dat echt niet anders kan. Wij bedingen dan passende waarborgen om te zorgen dat je privacy rechten ook buiten de EER afdoende beschermd zijn.

4.        Jouw rechten

Op grond van de AVG kan je ons verzoeken om:

  • inzage te geven in je persoonsgegevens;
  • je persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
  • je persoonsgegevens te beperken;
  • je persoonsgegevens door te geven aan jou of aan een derde.

Ook heb je het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zullen je verzoek beoordelen conform de AVG. Gebruik hiervoor ons centrale emailadres: contact@preventieplanvoorzenw.nl. Het kan zijn dat wij je daarbij vragen om je te identificeren. Wij zullen uiterlijk binnen een maand na ontvangst van je verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van je verzoek. Deze termijn mogen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

5.        Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) vind je hierover nadere informatie.

6.        Publicatie en aanpassingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 03-05-2023. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring . We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.


 

Volg ons op:  

Privacy

Cookies

© 2023 Preventieplan